Đăng ký nhận tin

Chính sách bảo mật

Mục 1 - Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?


Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi. PHẦN 2 - ĐỒNG Ý


Làm thế nào để bạn có được sự chấp thuận của tôi? Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, hãy xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc hoàn trả mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý thu thập và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trực tiếp cho sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn một cơ hội để nói không. Làm thế nào để rút lại sự chấp thuận của tôi?


Nếu sau đó, bạn đã chọn tham gia, bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn từ chúng tôi để liên lạc với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại bexiu.official@gmail.com PHẦN 3 - CÔNG BỐ


Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi yêu cầu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. PHẦN 4 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA


Nhìn chung, các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để họ có thể thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng đối với thông tin mà chúng tôi cần cung cấp cho các giao dịch mua liên quan đến chúng. Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của chúng để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này. Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm trong một thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì thông tin của bạn có thể trở nên tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở đó có trụ sở. Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi cổng thanh toán ở Hoa Kỳ thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể phải tiết lộ theo luật Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Patriot. Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật này hoặc Điều khoản Dịch vụ của trang web của chúng tôi. Liên kết Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn đi từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của họ. PHẦN 5- AN NINH Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo rằng nó không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy bỏ. PHẦN 6 - TUỔI THẨM MENT Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cho biết rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn hoặc bạn là người lớn tuổi trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này. PHẦN 7 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây rằng nó đã được cập nhật, để bạn biết được chúng tôi sử dụng thông tin nào, và trong những trường hợp nào, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó. Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn. CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký một đơn khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân viên tuân thủ Tuân thủ của chúng tôi tại bexiu.official@gmail.com

Bản quyền của Bé Xíu shop
© 2023

Thông tin của chúng tôi

74 đường B Khu ADC, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

0938098359